EUROCENTEN... 'afschaffing, afronding'?? Grote flauwe kul!

Geplaatst op woensdag 20 april 2005 @ 22:20 , 2346 keer bekeken

Ter attentie: de Consumentenbond vraagt om méér klachten hierover, men is verplicht om u 1 of 2 cent terug te geven. Anders een telef. of liefst schriftelijke klacht met vermelding wanneer en welke winkel /super, dag datum, uur. Voor leden en NIET leden óók, van de Consumentenbond!! 

Bij enkele honderden klachten minimaal kunnen zij ook meer (gaan) doen. TIP: BETAAL bij contante betaling GEWOON WAT DE KASSA AANSLAAT en niet meer of minder. MOET de winkelier/cassiere ook aanvaarden en zij DOEN dat meestel ook, indien niet: 

Adres Consumentenbond: Enthovenplein 1, Postbus 1000, 2500 BA Den Haag, telf.nr.: 070-4454545 - www.consumentenbond.nl  

(Muurkrant) 7 december 2004. (toevoeging) 

De Ministers van financien van de EU lidstaten hebben besloten dat de 1 en 2 eurocent als wettelijk betaalmiddel gewoon blijven bestaan. Meldt het Belgische nieuws. Afronding mag wel, alleen.... na een gezamenlijk (wettelijk) contract tussen de winkelier (keten) en de klant. Dit laatste nu lijkt mij een geheel ondoenlijk, onpractisch en vooral een ongelijkwaardig (gelijkheidsbeginsel) gegeven. Tevens nog eens volledig oncontroleerbaar, zoals het nu in feite ook al is, na 1 september 2004. Alleen Belgie stopt volgend jaar (tijdelijk ?) met de productie van 1 en 2 cent, vanwege de kosten voor een klein land. Er zijn genoeg eurocenten in totaal in omloop. Finland heeft vanf het begin alles - ook in de super - afgerond op 0 of 5 cent hetgeen dit land een zeer duur land maakt en in de praktijk de 1 en 2 cent nagenoeg niet gebruikt worden, ondanks daar ook wettelijk betaalmiddel. In postkantoren en banken zijn ook in Finland de 1 en 2 cent zeker wel te verkrijgen. En ook zijn er op Internet aanbiedingen van Finse 1 en 2 cent van het jaar 2006 (geslagen). 

ACTUEEL NIEUWS-ITEM...voor velen!   (Herman). 

'GROTE VERDWIJNTRUC' EUROCENTEN.... ÓF.......? 

Ja hoor, het is zo ver, per afgelopen 1 september 2004 trekken voornamelijk enkele grote supermarktketens de 'grote verdwijntruc 1 en 2 eurocent' uit hun grote toverkast! Een 'speeltje' van het MKB en enkele andere belangenorganisaties lijkt dit slechts te zijn. Hun redenen zouden zijn dat de centen veel te duur zijn qua verhouding tot de 'roulering' voor de winkeliers zelf. Met veel bombarie ook in de pers al vooraangekondigd: 'We gaan afronden op 5 eurocent!' 

De 1 en 2 eurocent worden afgeschaft!  

Hoezo? AFGESCHAFT? Nergens hebben we toch gelezen dat door de 2e Kamer (overheid) een WET is aangenomen waarbij de 1 en 2 eurocent als wettelijk betaalmiddel is afgeschaft? En ook zoals destijds, in 1983, wel is gebeurd met de Nederlandse guldencent, bekend gemaakt in de Staatscourant en uit de roulatie genomen? Neen, natuurlijk niet en dat kán ook helemaal niet, zonder de medewerking van alle andere 12 eurozone-landen en dáár ligt het hem nu juist. Met name Duitsland is mordicus tegen, óók het afronden. 'Wij blijven tegenover onze klanten wél eerlijk, tot op de cent'. Tja, we zitten nu eenmaal in een geldunie en Nederland denkt weer eens álleen op de wereld te zijn. En dit 'probleem' wel weer eens alleen te kunnen aan- of oppakken. Dus dát sprookje van het 'afschaffen' hebben we hiermede dan ook meteen weer uit de wereld geholpen. We spreken hier dan nu over een geheel andere situatie, zoals toen in 1983. Slechts Belgie vinden we enigszins op deze lijn. Zij hebben aangekondigd de productie van 1 en 2 cent tijdelijk stop te zetten, maar de oude munten blijven - uiteraard- ook daar wettig betaalmiddel. Er zouden momenteel genoeg centen in omloop zijn en dan in verhouding tot de productiekosten een enigszins begrijpelijke 'overheidsstap'. 

Bovendien staan er op Internet al 'proefsets' te koop van euromunten van onder andere Malta, Slovenie, de Baltische Staten, Cyprus, Polen en zelfs Noorwegen en Schotland. Er komen dus nog vele centen bij, zo te zien in Europa! SLOVENIE tradt per 1-1-07 toe. Bovendien zullen er reeds in 2008/9 al vier nieuwe eurolanden gaan bijkomen, waaronder vermoedelijk de Baltische staten.    

Even wat ervaringen van de afgelopen week, 3 x boodschappen gedaan. Bij 'Jumbo' was het bedrag eindigend op 14 cent. "Ik krijg zoveel, 15 van u meneer". "Nou nee, dat dacht ik toch niet, u kunt niet teruggeven? maar dan heb ik wel 14 cent voor U hoor". "Nee meneer, wij aanvaarden eigenlijk geen centen meer hoor, we ronden sinds deze week af'..." Hierbij kijkt de jonge cassiere enigszins onzeker schuin naar haar collega, een oudere vrouw. Deze hoort het gesprek. "Nee Carla, geef die meneer maar één cent terug". "Ja dát dacht ik ook, volgens mij mag u wettelijk gezien, mij niet 1 cent onthouden, al zal ik de volgende keer misschien wel 2 cent van u weer in mindering worden gebracht? Nou maar ik doe daar echt niet aan mee hoor, die grote truccendoos!"  

Toch werd de 1 cent daar dus gewoon terugbetaald. Nu de volgende, diegene die JUIST OP DE KLEINTJES LET...... A...H dus! Inderdaad, het bedrag was zoveel, 86 cent. De reeds ruim volwassen en ervaren cassiere: "Ik krijg zoveel, 85 cent van u meneer". Ik leg er tóch, 1 cent bij. "Eh....ja, maar u mag die ene cent wel houden hoor meneer!?"  "Ja maar dáár doe ik niet aan mee hoor, die 'afronding'. U heeft daar recht op en het is bovendien lijkt mij zo, wettelijk en vooral eerlijk geregeld. De volgende keer wil ik ook van u weer 1, 2 of 3 cent retour hebben". De cassiere kijkt mij wat meewarig, teleurgesteld wellicht aan. Doch ook weer niet geheel verbaasd alsof ze dat al meer had gehoord. Flauw glimlachend pakt zij de ene losse cent er toch bij en doet hem in de kassa. "Eh.. ja meneer, daar heeft u ook wel gelijk in, maar toch jammer dat u niet 'meewerkt'? Maar inderdaad we hebben nog het consigne meegekregen om nog gewoon het juiste bedrag te rekenen als de klant dat wil, het is ook op vrijwillige basis".   

Enigszins vermoeid ga ik op het bankje zitten voor de super en wacht nog op een familielid. Een hoogbejaarde dame zit naast mij en zucht. Ik kijk haar schuin aan. Verontwaardigd gaat ze 'tegen mij tekeer'. "Meneer ik moest zojuist 2 cent méér betalen van die winkelier?! Hoe kán dat?" Tja, ze raakt natuurlijk bij mij net de goede snaar. "Nou mevrouw, dat moet ook helemaal niet, het is ook zeker niet verplicht dat te doen en de volgende keer mag en kunt u ook gewoon weigeren hoor! Er is daar niets wettelijks aan, zelfs onwettelijk, deze 'verplichting om af te ronden' en méér te betalen! Zijn ze nu helemaal, ja de ouderen en overige goedgelovigen trappen daar wel even in, de makkelijkste slachtoffers voor hen!"  De oude dame kijkt mij nu wat meer verheugd aan en ik zie haar denken 'je bent nooit te oud om te leren'...."Nou dank u wel hoor meneer, dát wist ik niet, nou de volgende keer zal ik gewoon voet bij stuk houden!" 

Nu de volgende weer. C-1000. Het bedrag komt weer neer op zoveel, 13 cent. En inderdaad, de cassiere: "Het is zoveel, 15 cent meneer". Ik leg keurig zoveel en gepast 13 cent neer. "Eh... ja... eh, nee meneer, 15 cent hoor, U GEEFT 2 CENT TE WEINIG en de centen zijn afgeschaft hoor!" "Nee hoor, kijkt u maar op uw eigen kassadisplay staat duidelijk zoveel, 13 cent.". "Ja maar we ronden af, sinds verleden week meneer! Dat staat toch op dat briefje hier op de kassa!? En:

 

"Als u het juiste bedrag wilt betalen dan moet u PINNEN hoor!" 

"Ja maar mevrouw, waar is dat dan wettelijk geregeld? En hoezo afgeschaft, waar haalt u die wijsheid nou vandaan? En hoezo, MOET ik pinnen? Ik wil helemaal niet pinnen en nooit niet! Het is nog steeds een wettig betaalmiddel hoor, dat ik u geef en geen cent meer of minder!"  Bij de kassa staat nog een man half naast een andere kassa, die mij nog niet was opgevallen. Nu zie ik dat hij een naamplaatje op heeft met het woord 'bedrijfsleider'. Hij hoorde het gesprek en dacht vermoedelijk, 'dit gaat wel heel lang duren zo'? Zonder eerst een woord te zeggen tegen mij richt hij zich tot de cassiere."Neem die...eh hoeveel is het, 13 cent maar gewoon aan Joke". Een klein woordje hierover volgt nog tussen mij en de bedrijfsleider. "Ja meneer, u heeft natuurlijk gelijk, jammer dat u er niet aan mee wilt doen, maar er zijn er nog wel enkelen al zo, zeker we kunnen u niet verplichten. Ja, we weten het ook wel en als u het mij vraagt is het binnen enkele maanden ook gewoon weer alles bij het oude, wat de betaling betreft". Ik zet mijn karretje weer weg en onderwijl hoor ik de volgende klant, een jonge vrouw tegen de cassiere zeggen: 'Nee hoor, ik betaal u nu ook zoveel, 14 cent...." Schuin kijkt zij naar mij, die vertrekkend uit de winkel haar even glimlachend terug aankijkt. 

Inderdaad, spreken we hier bij dit alles niet van tenminste een handeling van de supermarktketens in strijd met het juridische gehanteerde 'gelijkheids-beginsel'? Het recht, en ook het betaalrecht, geldt voor iedereen gelijk(waardig). Natuurlijk mogen winkeliers 'verkoopvoorwaarden stellen' waar je het als klant mee eens kunt zijn, of niet. Echter dan wél voor alle klanten gelijkwaardig en goed zichtbaar voor allen aangekondigd. En nu komt het, immers degenen die 'pinnen' betalen wel het juiste en degenen die contant betalen NIET het juiste bedrag. En dan zouden ook nog alle burgers in de eurozone deze zelfde mogelijkheid moeten krijgen en die is er, komt er niet. Bovendien wordt er voor u, klant, afgerond vanáf 3 cent naar boven, dus de winkelier onvangt in ieder geval de 3e (winst) en / of 4e én 5e cent erbij. Dus maximaal 3 centen per keer. Maar u, klant krijgt slechts afgerond naar beneden, vanaf de 2e cent 'retour'. Dus de 2e en de 1e cent boven de '10'. M.a.w. maximaal 2 centen per keer.... Een juridische dwaling als je het 'in het groot bekijkt'? Nog afgezien dan ook van een soort van 'oplichting' (listige kunstgrepen, samenweefsel van verdichtsels, 'de eurocent gaat verdwijnen'?) op grotere schaal dan weer gezien. Want u, en u en u.... ach wat zou het die 1, 2 of 3 cent méér te betalen (en oké, de volgende keer weer eens iets minder, iets retour)... maar: de supers ontvangen (hebben) die 1, 2 of 3 cent wel 100.000 keer per week .... of meer zelfs. Zeker, AH let op de kleintjes en zouden zij niet al 3 miljoen (!) klanten hebben? Destijds waren er immers al meer dan 3-1/2 miljoen Bonuskaarten uitgereikt.... Tja, zó kan ik het ook.....!  

Bovendien gaan de supermarktketens, winkels etc. die dit uitvoeren, onrechtmatig op de stoel van de president van Nederlandse Bank zitten, die zulks overigens ook niet zélf mag uitvoeren zónder toestemming van de Ministers van Financien en Justitie, en dan nog Parlementaire NL-EU goedkeuring. 

 Conclusies:1. Degenen die de 'afronding' toepassen, doen dit dus wetmatig gezien onrechtmatig, 'onrechtmatige daad pur sang'. Immers er is geen énkele wetmatige basis hiervoor. Degenen die de afronding toepassen doen dit op 'eigen (risico) handelsovereen-komst tussen klant - winkelier. Indien de laatsten geen centen meer willen ontvangen doen zij dit 'op eigen vrijwillige titel'.    

2. Bovendien worden er regelmatig nog steeds 'sprookjes' ('centen bestaan niet meer') aan de klanten verkocht en klanten 'gedwongen' te betalen met een munstuk van 5 cent, ipv de óók wettige 1 en 2 cent. Deze 'sprookjes'en dwang kunnen wetmatig wél worden gekwalificeerd als 'samenweefsel van verdichtsels' (oplichting) en chantage (dwang).  

3. Er lijkt hier in beginsel dus - op grote schaal gezien - sprake te zijn van het plegen van feiten en handelingen, wetmatig niet toegestaan (W.v.Str.) Bovendien 'dwingen' b.v. winkelketens hiermede hun personeel tot het bij voortduring plegen van deze handelingen. Eén geval van een 'gijzeling' van iemand voor het niet betalen van 2 cent 'extra' (?!) hééft zich in Limburg reeds voorgedaan.   

En dan hebben we het hier dan ook nog maar weer even over de veel geprezen 'normen en waarden'? We weten het, dát laatste geldt alleen voor de 'kleintjes' onder ons! 

Wat de (Europese)'gelijkwaardigheid' en concurentiebedingen betreft en raakt', dáár ligt nu dan een heel mooie taak voor onze kersverse eigen Eurocommissaris Mevr. Smit-Kroes die de Europese mededingingen, eerlijke handel etc. op haar bordje heeft en we kunnen dan ook meteen even gaan constateren of zij in staat is het eigen land een 'ambtelijke linkse of rechtse directe' te geven .....    

Met andere woorden voor de goede lezer van deze column: Móeten wij allen en u als klant medewerking aan dit alles verlenen? Die keuze is aan u, maar uit bovenstaande zult u toch al een eigen mening moeten hebben gevormd, óf ook u aan deze ultieme en massaal uitgevoerde dwaling meewerkt? En die keuze is dan nu ECHT aan u want: ...... Er komen nu, eind september berichten binnen dat cassieres met name van AH klanten 'dwingen' tot het betalen van een contant bedrag hoger dan het werkelijke bedrag dat de kassa aanslaat. Tevens weigeren zij het door de klanten recht-matig aangeboden wettelijke betaalmiddel, 1 en 2 eurocent aan te nemen(?!) Een volledig vrijwillig gestelde handelsdaad van de winkelketens lijkt dit, tenopzichte van de klant..... Gelet ook op de 'normen en waarden' die men vandaag de dag zo graag hanteert, lijkt dit, gezien alles bovenstaande, al wéér in strijd met het Wetboek van Strafrecht, namelijk het hanteren van 'dwang', chantage in de volksmond, in het groot gezien dan weer.    

Supermarktketens zouden in een proces hierover dan ook zeker in het ongelijk worden gesteld en kunnen dan eigenlijk ook maar één ding doen? Stante pede AFSCHAFFEN....die volkomen absurde 'afschaffing' .... JA.   

En zullen de eurocenten in Nederland dan, 'verdwijnen'? Lang niet alle winkeliers doen er aan mee, bovendien nog horeca, benzine-stations niet en alle andere zaken waarbij we geld moeten betalen... en die gewoon eerlijk blijven... tot óp de cent ja. Bovendien nog alle andere Eurolanden.... En natuurlijk, ook de laatste 5 cent afgerond mag je altijd blijven betalen in 2x 2 en 1x 1 cent..... Dan is het antwoord op die vraag uiteraard slechts alleen maar: Neen!  

HIAAT IN DE WET: De Muntwet 2002 geeft hierin een 'hiaat', namelijk deze wet zou het moeten verbieden dat 'iedereen, particulier of bedrijfstak zo maar een eigen geldsysteem kan gaan hanteren'. Door een artikel daarover te hebben, echter dit is er niet. Een artikel dat zegt: De 'denominaties en buitenomloopstelling' van de munten 1 eurocent t/m 500 eurobiljet is slechts voorbehouden aan Onze Minister. Overigens bestaat er wél zo'n artikel over de 'bijzondere uitgiften', herdenkingsmunten. Dan kan het 'afronden' weer verboden worden in wettelijke zin. DE POLITIEK, 'overheid' blijft hierin in ernstige gebreken, ook nadat de 2e Kamercommissie Financien hiervan op de hoogte is gesteld.   

Overigens blijft dan wel de VRIJWILLIGE afronding, gebaseerd op de privaatrechterlijke regeling waarmede nu 'gewerkt wordt' van kracht. De klant mag ook altijd vrijwillig zeggen: 'Laat die laatste 1, 2 cent maar zitten'.  Maar géén verplichte afronding meer dmv. 'stickers'.  

Copyright: Herman_Dad, club Justitiele Dwalingen-Politieke Blunders. 

(Deze column zal geruime tijd blijven staan en regelmatig nog worden herhaald). 

Te bekijken o.a. op CSM. Via www.clubs.nl dan naar rubriek 'Cultuur en Maatschappij', dan naar rubriek 'Maatschappelijke Issues'. Club Maatschappelijke Belangen Beheerdersinfo.  Of: via 'Google' 


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: